REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CZAPLA&MORE

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów Produktów lub zamawiania Usług za

pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://sklep.czaplaandmore.com/ w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy oraz Klienta, zawieranych w związku z powyższym Umów sprzedaży Produktu oraz Umów o dostarczenie Produktu oraz Umów o świadczenie usług konsultacji online, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 1. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność

prawną w rozumieniu art. 331 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności

prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktu lub Umowę sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi konsultacji online, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 1. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym: towar w postaci materialnej będący przedmiotem Umowy sprzedaży Produktu między Klientem, a Sprzedawcą lub treść cyfrowa w postaci: pliku elektronicznego np. e book w formacie PDF, będący przedmiotem Umowy o dostarczenie Produktu;
 1. Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną https://sklep.czaplaandmore.com/
 1. Sprzedawca/Usługodawca – Karol Czapliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Czapla and More Karol Czapliński pod adresem Rypałki Prywatne 4, 87-500 Rypin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8921269876;

9. Newsletter – usługa elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na okresowym przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy/Usługodawcy;

 1. Umowa sprzedaży Produktu – umowa zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;

11. Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;

 1. Umowa o świadczenie usługi konsultacja online umowa o świadczenie usług w postaci konsultacji online zawierana między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w postaci konsultacji online, w wymiarze czasu wskazanym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie (dalej jako Usługa), a Klient do uiszczenia ceny;
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Umowy – Umowa sprzedaży Produktu lub Umowa o dostarczenie Produktu lub Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umowa o świadczenie usługi konsultacja online, zawierane w języku polskim;
 1. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 1. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy, składane poprzez dodanie produktu do Koszyka wraz z zaakceptowaniem zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczenie Produktu lub Umowy o świadczenie usług konsultacji online;
 2. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów lub Usług do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikacjędanych Zamówienia m.in.: liczba Produktów, Usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego;
 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
 1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.czaplaandmore.com/
 1. Akceptacja postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności jest dobrowolna, jednakże dokonanie akceptacji jest konieczne do zawarcia Umów, o których mowa w Regulaminie.
 1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego, nie wymaga założenia specjalnego konta przez Klienta.
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Produkty oraz Usługi, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego, w szczególności: komputera (przenośnego lub stacjonarnego) lub innego urządzenia typu smartfon, tablet, podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi

JavaScript

 1. Produkt dostarczany na mocy Umowy o dostarczenie Produktu stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. Poza wymogami, o których mowa w cz. II, pkt. 4 Regulaminu, do prawidłowego korzystania z Produktu w postaci treści cyfrowej, w zależności od jego rodzaju, niezbędne jest posiadanie

przez Klienta stosownego urządzenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem,

 1. szczególności:
 1. Komputer stacjonarny, tablet, telefon w przypadku Produktu w postaci e-book;
 1. Komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon i jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari;
 1. Bezpłatna aplikacja https://zoom.us/ w przypadku Produktu w postaci szkolenia online.
 2. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem jego funkcjonalności świadczy zgodnie z Regulaminem, następujące tzw. usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 1. Umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia na Produkty lub Usługi w Sklepie Internetowym;
 1. Umożliwienie Klientom przesłanie zapytania do Sprzedawcy/Usługodawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
 1. Umożliwienie Klientom otrzymywania (tzw. subskrypcji) Newslettera.
 1. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą/Usługodawcą Klient może skorzystać ze specjalnego Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub zadzwonić na numer telefonu podany na stronie.
 1. Klient ma możliwość skorzystania z usługi elektronicznej Newsletter, wysyłanego przez Coach and More Sp. z o. o. czyli podmiotu współpracującego z Czapla and More Karol Czapliński. Usługa ta zostaje aktywowana na skutek wybrania przez Klienta opcji „zapisz się”, po uprzednim wskazaniu adresu e-mail do wysyłki Newslettera i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z usługi Newslettera w każdym czasie, poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy/Usługodawcy wiadomości e-mail pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy/Usługodawcy o chęci rezygnacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 1. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Umowa sprzedaży Produktu oraz Umowa o dostarczenie Produktu

 1. W celu dokonania zakupu Produktu oraz zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy

o dostarczenie Produktu, Klient powinien dodać do Koszyka wybrany produkt

i zaakceptować zakup w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą wskazaną poniżej oraz dokonać płatności za pośrednictwem procedury płatności, o której mowa w cz. IV Regulaminu.

 1. Klient w celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia powinien wybrać Produkty spośród dostępnych w Sklepie Internetowym, z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu

Internetowego, gdzie poszczególne Produkty mogą być dodatkowo dostępne w różnych wariantach i kliknąć przycisk „dodaj do Koszyka”.

 1. W przypadku zakończenia procedury dodawania Produktów do Koszyka, w wariantach wybranych przez Klienta, w celu złożenia Zamówienia, Klient powinien:
 1. kliknąć przycisk „zobacz Koszyk”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę Zamówienia, na której ma dostęp do wszystkich wybranych Produktów wraz z podaniem ich łącznej ceny,
 1. kliknąć przycisk „dane klienta”, w wyniku czego Klient zostanie przekierowany do Formularza, który powinien wypełnić odpowiednimi danymi kontaktowymi, adresowymi, danymi do faktury (w przypadku wybrania tej formy rozliczenia) oraz wybrać metodę dostawy, w przypadku Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży Produktu,
 1. w przypadku Produktów w postaci treści cyfrowej, wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość tj. Umowy o dostarczenie Produktu (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o dostarczenie Produktu) tj. zaznaczyć checkbox zawierający oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mi treści cyfrowej w postaci zamawianego wzoru dokumentu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”;
 1. kliknąć przycisk „kupuję”, w wyniku czego Klient zostanie przekierowany do strony

operatora płatności.

4. Umowa sprzedaży Produktu oraz Umowa o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.

 1. Po dokonaniu płatności, Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, gdzie zostaje wyświetlona podstrona z potwierdzeniem dokonania zakupu przez Klienta. Klient dostaje również potwierdzenie złożenia Zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego, podanego przez Klienta.

Umowa o świadczenie usług konsultacji online

 1. W celu dokonania zakupu Usługi oraz zawarcia Umowy o świadczenie usług konsultacja online, Klient powinien złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą wskazaną poniżej oraz dokonać płatności za pośrednictwem procedury płatności, o której mowa w cz. IV Regulaminu.
 1. Klient w celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia, powinien wybrać Usługę spośród dostępnych w Sklepie Internetowym, z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu Internetowego, gdzie Usługa może być dostępna w różnych wariantach, w tym wariantach czasowych i kliknąć przycisk „dodaj do Koszyka”.
 2. W przypadku zakończenia procedury dodawania Usługi do Koszyka, w wariancie wybranym przez Klienta, w celu złożenia Zamówienia, Klient powinien:
 1. kliknąć przycisk „zobacz Koszyk”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę Zamówienia, na której ma dostęp do wybranej Usługi i jej łącznej ceny,
 1. kliknąć przycisk „dane klienta”, w wyniku czego Klient zostanie przekierowany do Formularza, który powinien wypełnić odpowiednimi danymi kontaktowymi, danymi do faktury (w przypadku wybrania tej formy rozliczenia),
 1. kliknąć przycisk „kupuję”, w wyniku czego Klient zostanie przekierowany do strony operatora płatności.

9. Umowa o świadczenie usług konsultacji online zostaje zawarta między Klientem, a Usługodawcą z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta oraz potwierdzenia przez Usługodawcę terminu realizacji Usługi tj. odbycia konsultacji online, za pośrednictwem korespondencji e-mail przesłanej przez Usługodawcę, na adres podany przez Klienta.

IV. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Umowa sprzedaży Produktu oraz Umowa o dostarczenie Produktu

 1. Ceny Produktów, w tym ceny poszczególnych wariantów danego Produktu są cenami brutto i są dostępne na stronie Sklepu Internetowego w walucie: złoty polski (zł) oraz zawierają wszelkie należne podatki.
 1. Płatność realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP: 7792308495, kapitał zakładowy 4 944 000 zł (wpłacony w całości).
 1. Dostępne metody płatności: PayU Z tytułu sprzedaży Produktów, Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT i prześle na adres wskazany przez Klienta lub prześle w formie

elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w przypadku wybrania przez Klienta tej formy doręczenia faktury VAT.

 1. Zakupiony Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży Produktu jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, pod wskazany przez Klienta adres, na terytorium Polski. W związku z realizacjąZamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji Zamówienia.
 1. Zakupiony przez Klienta Produkt w postaci treści cyfrowej, dostępny będzie do pobrania na urządzenie końcowe Klienta, bezpośrednio ze strony potwierdzającej złożenie

Zamówienia, o której mowa w cz. III pkt. 5 Regulaminu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, o której mowa w cz. III pkt. 5 Regulaminu, w której znajduje się link pozwalający na pobranie na urządzenie końcowe Klienta zakupionego

Produktu.

Umowa o świadczenie usług konsultacji online

 1. Ceny Usług, w tym ceny poszczególnych wariantów danej Usługi są cenami brutto i są dostępne na stronie Sklepu Internetowego w walucie: złoty polski (zł) oraz zawierają wszelkie należne podatki. Klient w przypadku Usługi realizowanej za pośrednictwem sieci Internet ponosi koszty związane z dostępem do sieci Internet.
 1. Płatność realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP: 7792308495, kapitał zakładowy 4 944 000 zł (wpłacony w całości).
 1. Dostępne metody płatności: PayU.
 1. Z tytułu zrealizowania Usługi, Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT i prześle w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 1. Zakupiona przez Klienta Usługa zostanie zrealizowana przez Usługodawcę w terminie potwierdzonym przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca w celu należytej realizacji Usługi, zgodnie z Umową o świadczenie usług konsultacji online, będzie porozumiewał się z Klientem co do szczególnych warunków realizacji Usług, za pośrednictwem korespondencji e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub telefonicznie.
 1. Usługa będzie realizowana przez Usługodawcę w następujących formach:
 2. online – za pośrednictwem aplikacji dostępnej online tj. Zoom.us. Usługodawca

prześle Klientowi za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany przez Klienta potrzebne dane oraz informacje do skorzystania z wybranego narzędzia komunikacji online;

 1. telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie do Klienta na numer telefonu wskazanych przez Klienta.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem poniższego ust. 4 oraz ust. 5.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w drodze korespondencji mailowej na adres
[email protected]lub  zapośrednictwemFormularzaKontaktowego  lub
w formie pisemnej na adres Aleja Stanów Zjednoczonych 72/216; 04-036 Warszawa
3.Do  zachowaniaterminuodstąpienia  wystarczającym  jest  wysłanie  oświadczenia
o odstąpieniu przed jego upływem.
4.Uprawnienie  doodstąpienia  nieprzysługuje  wprzypadkachopisanych  poniżej,
w szczególności w przypadku Umowy o dostarczenie Produktu (w formie treści cyfrowej),
który nie jest zapisany na nośniku materialnym, tj. jeżeli w toku zakupu Produktu w postaci

treści cyfrowej Klient wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:
 1. o świadczenie usług konsultacji online, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 1. której przedmiotem jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. której przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 1. której przedmiotem jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. której przedmiotem są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. której  przedmiotem  są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo  programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o  dostarczanie  dzienników,  periodyków lub  czasopism,  z  wyjątkiem umowy

o prenumeratę;

 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy, w przypadku wadliwego Produktu (rękojmia za wady prawne bądź fizyczne), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność dotyczącą Produktu z tytułu rękojmi.
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo dochodzenia odpowiedzialności od Usługodawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego Produktu, Usługi lub działania Sklepu Internetowego za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, drogą korespondencji mailowej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 72/216; 04-036 Warszawa.
 1. Reklamacja powinna zawierać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, żądania związane z reklamacją oraz dane identyfikacyjne Klienta składające reklamację.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji dotyczącej Produktu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej reklamacji.
 1. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji dotyczącej Usługi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej reklamacji.
 1. Odpowiedź na reklamację, Sprzedawca/Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

VII. DANE OSOBOWE I COOKIES

 1. Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  i  wykorzystywania  plików  cookies  zostały

opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.czaplaandmore.com/

 1. Klient przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez

Sprzedawcę/Usługodawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 1. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

VIII. POZASDĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

1)zwrócenia  siędostałego  polubownego  sądu  konsumenckiegozwnioskiem,
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
2)zwrócenia  siędowojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowejzwnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą/Usługodawcą,
 1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, tj. Umów w rozumieniu Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POUFNOŚĆ

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://sklep.czaplaandmore.com/. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają

się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej https://sklep.czaplaandmore.com/ oraz za pośrednictwem wiadomości, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 1. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter) Klient jest związany postanowieniami

zmienionego Regulaminu w przypadku, gdy został on prawidłowo powiadomiony o zmianach Regulaminu i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o takich zmianach.

 1. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą.

5. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści i materiałów zawartych w Sklepie Internetowym lub udostępnianych w związku ze świadczeniem usług, w tym w szczególności logo i wszystkie projekty, tekst, grafika, zdjęcia,

informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki oraz ich dobór i układ (zwane łącznie „Materiałami„) stanowią własność Sprzedawcy/Usługodawcy, w związku z czym nie wyraża on zgody, w szczególności: na odsprzedaż Materiałów; na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub publiczne wyświetlanie Materiałów; na modyfikowanie Materiałów lub jakiejkolwiek ich części; na jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów w sposób inny niż zgodnie z ich przeznaczeniem tj. do użytku prywatnego.

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień Regulaminu, co nie wpływa na ważność i obowiązywanie postanowień Regulaminu w pozostałej części.
 1. W przypadku ewentualnego sporu wynikłego na tle stosowania Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca oraz Klient zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności

działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu.

8. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy

o dostarczenie treści cyfrowych lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem będącym Klientem, niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.